602284_129206720617323_1774207252_n copy

Tác giả:  Thập Tam Xuân

Converter: Hyukie35@tangthuvien

Edit: Heo con yêu yêu

Thể loại: Chủng điền văn pha một chút cung đấu, xuyên không. Nữ chủ mạnh mẽ, nam chủ chung tình, lúc đầu có chút ngược.

Nhân vật: Tương Nhược Lan, Cận Thiệu Khang

Giới Thiệu:

Xuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói.

Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể hòa ly.

Có điều không sao hết, ta khác có cách sống thật tốt

Sửu nữ: Người đàn bà xấu tính xấu nết

Thế Gia Danh Môn

––––•(-♥ Mục Lục ♥-)•––––

 Chương 1 (¯`•¸•´¯) Chương 2

Chương 3 (¯`•¸•´¯) Chương 4 (¯`•¸•´¯) Chương 5

Chương 6  (¯`•¸•´¯) Chương 7 (¯`•¸•´¯) Chương 8 (¯`•¸•´¯) Chương 9

Chương 10 (¯`•¸•´¯)  Chương 11 (¯`•¸•´¯) Chương 12

Chương 13 (¯`•¸•´¯) Chương 14

Chương 15

Chương 16 (¯`•¸•´¯) Chương 17

 chương 18 (¯`•¸•´¯) chương 19  (¯`•¸•´¯) chương 20

Chương 21 (¯`•¸•´¯) Chương 22 (¯`•¸•´¯) Chương 23 (¯`•¸•´¯) Chương 24

Chương 25 (¯`•¸•´¯) Chương 26 (¯`•¸•´¯) Chương 27

Chương 28 (¯`•¸•´¯) Chương 29

Chương 30

Chương 31 (¯`•¸•´¯) Chương 32

Chương 33 (¯`•¸•´¯) Chương 34  (¯`•¸•´¯) Chương 35

Chương 36 (¯`•¸•´¯) Chương 37 (¯`•¸•´¯) Chương 38 (¯`•¸•´¯) Chương 39

Chương 40 (¯`•¸•´¯) Chương 41 (¯`•¸•´¯) Chương 42

Chương 43 (¯`•¸•´¯) Chương 44

Chương 45

Chương 46 (¯`•¸•´¯) Chương 47

Chương 48 (¯`•¸•´¯) Chương 49 (¯`•¸•´¯) Chương 50

Chương 51 (¯`•¸•´¯)  Chương 52 (¯`•¸•´¯) Chương 53 (¯`•¸•´¯)  Chương 54

Chương 55 (¯`•¸•´¯) Chương 56 (¯`•¸•´¯) Chương 57

Chương 58 (¯`•¸•´¯) Chương 59

Chương 60

Chương 61 (¯`•¸•´¯) Chương 62

Chương 63 (¯`•¸•´¯) Chương 64 (¯`•¸•´¯) Chương 65

Chương 66 (¯`•¸•´¯) Chương 67 (¯`•¸•´¯) Chương 68 (¯`•¸•´¯) Chương 69

Chương 70 (¯`•¸•´¯) Chương 71 (¯`•¸•´¯) Chương 72

Chương 73 (¯`•¸•´¯) Chương 74

Chương 75

Chương 76 (¯`•¸•´¯) Chương 77

Chương 78 (¯`•¸•´¯) Chương 79 (¯`•¸•´¯) Chương 80

Chương 81 (¯`•¸•´¯) Chương 82 (¯`•¸•´¯) Chương 83 (¯`•¸•´¯) Chương 84

Chương 85 (¯`•¸•´¯) Chương 86 (¯`•¸•´¯) Chương 87

Chương 88 (¯`•¸•´¯) Chương 89

Chương 90

Chương 91 (¯`•¸•´¯) Chương 92

Chương 93 (¯`•¸•´¯) Chương 94 (¯`•¸•´¯) Chương 95

Chương 96 (¯`•¸•´¯) Chương 97 (¯`•¸•´¯) Chương 98 (¯`•¸•´¯) Chương 99

Chương 100 (¯`•¸•´¯) Chương 101 (¯`•¸•´¯) Chương 102

Chương 103 (¯`•¸•´¯) Chương 104

Chương 105

Chương 106 (¯`•¸•´¯) Chương 107

Chương 108

Chương 109 (¯`•¸•´¯) Chương 110

Chương 111 (¯`•¸•´¯) Chương 112 (¯`•¸•´¯) Chương 113

Chương 114 (¯`•¸•´¯) Chương 115 (¯`•¸•´¯) Chương 116 (¯`•¸•´¯) Chương 117

Chương 118 (¯`•¸•´¯) Chương 119 (¯`•¸•´¯) Chương 120

Chương 121 (¯`•¸•´¯) Chương 122

Chương 123

Chương 124 (¯`•¸•´¯) Chương 125

Chương 126 (¯`•¸•´¯) Chương 127 (¯`•¸•´¯) Chương 128

Chương 129 (¯`•¸•´¯) Chương 130 (¯`•¸•´¯) Chương 131 (¯`•¸•´¯) Chương 132

Chương 133 (¯`•¸•´¯) Chương 134 (¯`•¸•´¯) Chương 135

Chương 136 (¯`•¸•´¯) Chương 137

Chương 138

Chương 139 (¯`•¸•´¯) Chương 140

Chương 141 (¯`•¸•´¯) Chương 142 (¯`•¸•´¯) Chương 143

Chương 144 (¯`•¸•´¯) Chương 145 (¯`•¸•´¯) Chương 146 (¯`•¸•´¯) Chương 147

Chương 148 (¯`•¸•´¯) Chương 149 (¯`•¸•´¯) Chương 150

Chương 151 (¯`•¸•´¯) Chương 152

Chương 153

Chương 154 (¯`•¸•´¯) Chương 155

Chương 156(¯`•¸•´¯) Chương 157 (¯`•¸•´¯) Chương 158

Chương 159 (¯`•¸•´¯) Chương 160 (¯`•¸•´¯) Chương 161 (¯`•¸•´¯) Chương 162

Chương 163 (¯`•¸•´¯) Chương 164 (¯`•¸•´¯) Chương 165

Chương 166 (¯`•¸•´¯) Chương 167

Chương 168

Chương 169 (¯`•¸•´¯) Chương 170

Chương 171 (¯`•¸•´¯) Chương 172 (¯`•¸•´¯) Chương 173

Chương 174 (¯`•¸•´¯) Chương 175 (¯`•¸•´¯) Chương 176 (¯`•¸•´¯) Chương 177

Chương 178 (¯`•¸•´¯) Chương 179 (¯`•¸•´¯) Chương 180

Chương 181 (¯`•¸•´¯) Chương 182

Chương 183

Chương 184 (¯`•¸•´¯) Chương 185

Chương 186(¯`•¸•´¯) Chương 187 (¯`•¸•´¯) Chương 188

Chương 189 (¯`•¸•´¯) Chương 190 (¯`•¸•´¯) Chương 191 (¯`•¸•´¯) Chương 192

Chương 193 (¯`•¸•´¯) Chương 194 (¯`•¸•´¯) Chương 195

Chương 196 (¯`•¸•´¯) Chương 197

Chương 198

Chương 199 (¯`•¸•´¯) Chương 200

Chương 201 (¯`•¸•´¯) Chương 202 (¯`•¸•´¯) Chương 203

Chương 204 (¯`•¸•´¯) Chương 205 (¯`•¸•´¯) Chương 206 (¯`•¸•´¯) Chương 207

Chương 208 (¯`•¸•´¯) Chương 209 (¯`•¸•´¯) Chương 210

Chương 211 (¯`•¸•´¯) Chương 212

Chương 213

Chương 214 (¯`•¸•´¯) Chương 215

Chương216(¯`•¸•´¯) Chương 217 (¯`•¸•´¯) Chương 218

Chương 219 (¯`•¸•´¯) Chương 220 (¯`•¸•´¯) Chương 221 (¯`•¸•´¯) Chương 222

Chương 223 (¯`•¸•´¯) Chương 224 (¯`•¸•´¯) Chương 225

Chương 226 (¯`•¸•´¯) Chương 227

Chương 228

Chương 229 (¯`•¸•´¯) Chương 230

Chương 231 (¯`•¸•´¯) Chương 232 (¯`•¸•´¯) Chương 233

Chương 234 (¯`•¸•´¯) Chương 235 (¯`•¸•´¯) Chương 236 (¯`•¸•´¯) Chương 237

Chương 238 (¯`•¸•´¯) Chương 239 (¯`•¸•´¯) Chương 240

Chương 241 (¯`•¸•´¯) Chương 242

Chương 243

Chương 244 (¯`•¸•´¯) Chương 245

Chương 246(¯`•¸•´¯) Chương 247 (¯`•¸•´¯) Chương 248

Chương 249 (¯`•¸•´¯) Chương 250 (¯`•¸•´¯) Chương 251 (¯`•¸•´¯) Chương 252

Chương 253 (¯`•¸•´¯) Chương 254 (¯`•¸•´¯) Chương 255

Chương 256 (¯`•¸•´¯) Chương 257

Chương 258

Chương 259 (¯`•¸•´¯) Chương 260

Chương 261 (¯`•¸•´¯) Chương 262 (¯`•¸•´¯) Chương 263

Chương 264 (¯`•¸•´¯) Chương 265

Hậu ký

EBOOK (Đã Update)

Giải đáp một số thắc mắc cơ bản

440 responses »

Comment navigation

 1. bombom nói:

  mình thích truyện này lắm lắm lun ấy , đọc đi đọc lại mà không thấy chán , mình nhiều truyện chỉ muốn đọc mot lần thôi . cám ơn vì đã edit nha , dù gì cũng nói cho bạn bít còn có một người rất thích truyện này hì hì , ráng tìm mấy truyện nữa của tác giả này nha ….thank you…phog cách viết truyện của người nay rất hay , một phần là do bạn hiểu và truyền tải hay nữa nhỉ “nịnh đôi chut” bye

 2. Truclinh nói:

  Minh rat luoi commenst nhung hom nay cam on ban da edit truyen nay.co len nha minh se luon ung ho ban

 3. duckken nói:

  truyện này HE k bạn? mình đang bắt đầu đọc chỉ sợ SE :D

 4. blackpea nói:

  Thế gia danh môn được xuất bản trong tháng 3 này đó, mong chờ quá :). Mình mong là bìa sách sẽ thật đẹp :3

 5. bumbum nói:

  Chào bạn Heo, mình mới đọc ngôn tình cách đây không lâu đây, và có thể nói truyện của bạn Heo đã lôi kéo mình vào con đường này đấy ạ ^^ Đây là truyện đầu tiên mình đọc, và nhờ nó mình mới biết đến thể loại điền văn và chính thức nghiện thể loại này. Không biết mọi người thấy thế nào chứ riêng mình thì mình lại thích những đoạn về cách ứng xử của Nhược Lan với người khác chứ không phải những đoạn nói về tình cảm của hai nhân vật chính. Cảm giác nói thế nào nhỉ, ờ thì kiểu rất sảng khoái ý khi thấy chị nữ chính đối đáp, cư xử đâu ra đấy :)) Mỗi tội có như nhiều bạn nói, truyện này có một chút cung đấu nên mình thấy hơi lằng nhằng (có lẽ vì mình chưa quen đọc thể loại này) và đoạn cuối kết thúc hơi vội vã, đây cũng là đoạn mình không ưng lắm, vì cảm giác nó không phải kiểu thập toàn thập mỹ, và năm năm cách xa của hai người rất là đáng tiếc.

  À còn về phần chuyển ngữ, có thể nói là phải cảm ơn bạn rất nhiều, vì mình thấy bạn chuyển ngữ rất hay, đến một đứa mới đọc như mình còn thấy dễ hiểu, (Cái này thì mình chắc chắn, vì con bạn mình hay đọc convert, mình nhòm vào như nhìn bức vách ý, chả hiểu mô tê gì -_- )

 6. Truc Giang nói:

  thanks ban vi da edit truyen nay

 7. Ngược nắng nói:

  Thanks bạn nha! Truyện dài quá

 8. Hoa Tuyết nói:

  Thanks bạn. Truyện của tác giả này bộ nào đọc cũng thấy hay.

 9. mai nói:

  bạn ơi truyện này đọc rất hay
  bạn cho mình mang truyện này qua http://diendanlequydon.com nha

 10. Godbless nói:

  Cắm cúi đọc được 150 chương….thở dài…..
  Vẫn còn 1 nửa nữa…
  Muốn drop lắm….nhưng mờ nó hay quá….
  aaaaaaaaaaa

 11. Pha dag nhap cmt lam sao ha heo hjx ol = dt kho khan wa

 12. Lan Hải nói:

  Mình chuẩn bị đọc bộ này nên đọc cmt trước
  Công nhận bạn Heo giỏi ghê, tâm huyết lắm, dài chương ng đọc còn hơi sợ đây bạn ngồi edit…
  Cảm ơn bạn nhiều
  Thấy có bạn xin dẫn truyện của Heo , mình thấy ngạc nhiên lắm
  Công sức của ng ta chẳng lẽ chỉ 1 lời xin phép là xong hay sao?

 13. Cảm ơn bạn Heo nhiều lắm. Mình đọc tác phẩm của Thập Tam Xuân lần đầu tiên là Thịnh Thế Trà Hương (chắc cũng do bạn edit), thật sự rất thích kết cấu và tình tiết truyện của tác giả này. Sau đó “lần mò” ra được blog của bạn, thật sự rất thích giọng văn của bạn :). Mình thích đọc truyện nhưng không có khả năng viết và cũng hơi lười comt nhưng khi đọc nội quy của chuồng Heo, cảm thấy bạn nói đúng, dịch giả cần những bình luận của đọc giả làm sự cổ vũ, động viên tinh thần nên mình cũng cố gắng viết ra suy nghĩ của mình :). Truyện Thế Gia Danh Môn bạn edit rất hay, mình cứ mải mê đọc hết chương này đến chương khác, hồi hộp không biết các nhân vật sẽ xử lý tình huống như thế nào. Phải công nhận là bạn siêng và có tâm huyết thật, đi làm như mọi người mà vẫn cố gắng edit nhanh nhưng cẩn thận, nên mình nghĩ nói lời cảm ơn là điều cần làm khi ghé blog của bạn :).
  À, mình còn có góp ý nho nhỏ, nếu không phải mong bạn bỏ qua nhé :). Minh thấy trong các truyện cổ đại, hình như “khách sạn” được gọi là “khách điếm” thì phải :P.
  Một lần nữa cảm ơn bạn Heo và chúc bạn nhiều sức khỏe để edit thêm nhiều nhiều truyện hay nữa :)

 14. Hắc Miêu Lão Nương nói:

  Truyện hay lắm. Cám ơn bạn đã edit

 15. Cho minh hoi la truyen tren nay hinh nhu da hoan roi phai khong a? NXB moi xuat ban 2 quyen thoi phai khong a? Khong biet khi nao thi co du bo nhi?

 16. Sky M-tp nói:

  Truyện nỲ hay thiệt á c Heo ơi k pk còn truyện nào như thế này của tác giả này k ợ……. tks c Heo đã edit truyện…….

 17. Trần Yến nói:

  =(( Nhiều bạn thương lão cẩu hoàng đế. Nhưng mình chẳng hề thấy thương tý nào, chỉ thấy vừa ghét vừa ghê tởm thôi, cởi cái lớp hoàng bào xuống thì bên trong đều là rác rưởi phế thả,i thối rữa bốc mùi, mỗi người có 1 cách yêu thương khác nhau nhưng nhìn HT yêu NL kiểu đó thì mình không chấp nhận được, chỉ biết ỷ thế hiếp người mà không quan tâm đến cảm nhận của đối phương, chỉ biết mình chờ đợi mình đau khổ mà không quan tâm NL đau khổ nhường nào, còn giám lấy con NL ra uy hiếp. Trong tình yêu nắm được thì buông được, hơn nữa còn là 1 vị hoàng đế, mồm thì nói ” quân vô hí ngôn” vừa dứt mồm thì đi phá hoại cuộc hôn nhân của người ta. Lão ta dựa vào cái gì mà làm như thế, chính mình đẩy NL đi rồi lại muốn bức người cướp về, dựa vào cái gì thế? hay chỉ dựa vào quyền thế trong tay mình, MK càng nói càng thấy tức mà, mà rõ ràng lão là người vô lí nhất trong truyện, nào là kêu NL lừa rối mình, Hừ chó chết… nghĩ mình là ai mà đáng để NL phải lừa rối thế. Đồ Phế vật, hôn quân, Heo cho mình gửi 1 xe tải gạch + rác thải + Phân chó để đắp lên mộ hắn cái. Tác giả đã rất thành công trong việc show-up Cẩu hoàng đế lên làm nhân vật phụ mình ghét và căm thù nhất.
  Hừ/…tức chết, chửi song rồi,Hì… cảm ơn Heo đã edit nhé =))

 18. LALA nói:

  Chào Heo, lần đầu tiên comment trong nhà Heo, lỡ có gì không đúng thì Heo cũng bỏ qua cho mình nhé :))

  Mình đọc bộ này cũng khá lâu rồi, nhưng đọc đến chương 170 thì ngừng không đọc nữa. Cũng chẳng hiểu lý do tại sao, có lẽ vì vợ chồng người ta ngọt ngào quá, mình như bị đẩy vô hũ mật ong, sợ chết chìm luôn nên phải tạm bỏ của chạy lấy người, nửa năm sau mới quay lại đọc cho đến hết, hi hi. Nói về truyện thì, mình thích nhất là Nhược Lan, khâm phục nhất là Thiệu Khang và ngậm ngùi thay cho Cảnh Tuyên Đế.

  Thích Nhược Lan vì cá tính của cô ấy rất giống mình, chính bản thân mình cũng muốn sống bản lĩnh như thế, dù biết sẽ rất khó được người xung quanh chấp nhận và thông cảm. Cô ấy mạnh mẽ, kiên cường, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, quả thực là nữ nhân hiếm có trên đời.

  Khâm phục Thiệu Khang vì sự kiên nhẫn tới mức kỳ lạ của anh ta, đừng nói thời cổ đại, đến thời hiện đại ngày nay, tìm toét mắt có khi cũng chẳng được người nào kiên nhẫn như thế, bằng lòng dung nạp cá tính của Nhược Lan, thanh danh không tiếc, tự trọng không màng, quy củ không theo, trăm năm không đổi, sống chết không từ.

  Còn Hoàng thượng, mình thương anh ta vì tình yêu của anh ta không hề thua kém Thiệu Khang, chỉ là anh ta không thể cho người mình yêu cái người ấy cần mà thôi. Anh ta cứ yêu trong tuyệt vọng, cũng may phút cuối cùng còn biết buông tay, nếu không cả đời còn lại sẽ chết dần chết mòn trong tình yêu đó. Yêu đúng người nhưng không đúng cách, sai thời điểm thì thà là đừng yêu còn tốt hơn. Người đàn ông này, phải chăng trời trừng phạt anh ta?

  Giá mà truyện này được dựng thành phim nhỉ? Chẳng cần thêm thắt tình tiết gì nữa đâu vì tự nó đã đủ biến cố rồi. Cái lúc cả trái đất ngừng quay khi hai người họ gặp nhau lần đầu tiên sau năm năm ấy, mình muốn xem nó như thế nào, tưởng tượng hoài vẫn thấy chưa đủ.

  P/S: Có lẽ mình sẽ thử đọc hai bộ còn lại của Thập Tam Xuân trong nhà bạn, nghe cái tên Thịnh Thế Trà Hương rất êm tai :))

 19. thanks bạn đã edit truyện nhé ^_^

 20. ola nói:

  bạn bè giới thiệu bộ này, giờ mình bắt đầu xem, thanks nhà mình nhé

 21. Ngọc Đinh nói:

  Cám ơn bạn, tr rất hay.

 22. Lung Linh nói:

  chưa đọc truyện mà xem các bạn cmt nhiệt tình quá đã thấy hứng rồi, hóng hóng ^^ cám ơn bạn Heo đã bỏ tâm huyết ra edit bộ này nhé!

 23. lynkme nói:

  Thanks bạn đã edit một bộ truyện rất hay. Mình yếu tim nên đọc đến đoạn gián điệp của Cảnh Tuyên Đế sắp sửa phá hoại thành công thì nhảy cóc luôn đến chỗ Nhược Lan quyết tâm bỏ Thiệu Khang mà đi – cho một nhát đau luôn chứ ko dám lằng nhằng ^^

  Lúc đầu mình vẫn không hiểu tại sao NL ko nói cho TK về sự áp bức của CTD và ván cược nửa năm. Nếu nói cho TK thì coi như phá giải luôn mưu mô của CTD rồi (và tất nhiên sẽ ko có cao trào cho ng đọc chúng mình hehe). Mình nghĩ với tính cách và hoàn cảnh của nhân vật, vào thời điểm đó NL có lẽ chưa thực sự mở hết lòng với TK. Có lẽ nàng vẫn ko thực tin tưởng vô điều kiện vào TK, vào tình yêu và sự bao dung của hắn. Thế nên thời gian 5 năm xa cách là cần thiết để thử thách và để cả hai nhận ra tình cảm của chính mình. Nếu ko có 5 năm này, có lẽ sâu thẳm trong NL vẫn sẽ có những rào cản tâm lý, ko thể trao hết 100% trái tim mình cho TK mà sẽ vẫn giữ lại 1% làm đường lui cho mình…

 24. Laura Hoàng nói:

  Nhảy truyện này cái
  Chưa đọc cơ tks mấy nàng edit + beta rồi làm ebook nữa nha ^^
  Vô chỗ dow ebook thấy câu cuối bạn chủ nhà đáng yêu quá :))
  Mình đi đọc truyện lúc nào cũng muốn bò tận vào nhà edit để đọc rồi tks đủ các kiểu, mình cũng k thích kiểu đi post truyện lung tung sang những trang khác mà không có sự đồng ý, vì mọi ng vất vả mới dịch đc mà :((
  Cuối cùng chào thân ái và nhẹ nhàng hất mái ♥♥

 25. yunniebabe nói:

  Thanks Heo. Mình đã đọc bộ này rồi, giờ đọc lại vẫn thấy hay! Ủng hộ heo(y).

 26. hoanguyen nói:

  lâu lắm rồi mới ghé nhà bạn. bộ này của b t đọc đầu tiên. giờ vào thấy toàn truyện hay. thích-ing!! cảm ơn b nhìu nhìu

 27. Hantannguyet nói:

  Cam on ban da edit rat can than, truyen rat hay, minh da doc truyen den lan thu 4 van thay hay day. Minh thay tac gia xay dung thanh cong tat ca cac nhan vat tu chinh den phu va dien ta tam ly rat hay… Noi chung truyen cua Thap tam xuan minh rat thich. Thich nhat la Thinh The Tra Huong va The gia danh mon…

 28. Ta ghét tên Hoàng Thượng :'( sau khi đọc xong ta chỉ mún nói thế thôi T.T

  cám ơn nàng đã edit~

 29. Ivy Nguyễn nói:

  Thank bạn đã edit truyện. Hic hic, thích văn phong edit nhà các bạn quá đi mất, đọc liên tục mấy bộ rồi mà bộ nào cũng dài lê thê ra mà không dứt được. Mình đã review truyện này trong list truyện Điền văn nhà mình và cho phép mình add link đọc truyện nhà các bạn.

  https://nhacobanangtien.wordpress.com/2015/02/21/list-dien-van-khong-nen-bo-qua/#more-254

  • Mi Duong nói:

   Đọc xong mà vẫn còn tức dzman con ngan. Ko hiểu sao có con người vô liêm sỉ như lão hoàng thượng. Mình thấy NL nói rất đúng về bản chất lảo ấy, chẳng qua là do ko đoạt được nên hứng thú thôi, khi có được rồi chắc gì lão sẽ trân trọng. Nếu thật sự yêu thương 1 ai đó thì sẽ ko llàm cho người ta đau đớn đên vậy. Chẳng qua lão chỉ thương bản thân lão thôi, mình ko được hạnh phúc cũng ko cho người ta hạnh phúc , đó là ích kỷ. Hên mà chết sớm, sống dai thì đúng là tai họa của nhân loại
   Tks Heo đã edit, truyện nhà Heo luôn hay và chất lượng. Biết nhà Heo trễ nên không thể cmt từng chương để ủng hộ :D

 30. Hedy nói:

  Chuan bi nhay ho nay cua Heo thoi… Doc comt la minh da cuc thik roy. Nhung cho minh hoi ngu ti ( moi doc ngon tinh chua lau nen hok bit or kien thuc con han hep dang cho khac thong)… Sao minh hok the like truyen duoc nhi? Fai co user va pass nhung… Lam the nao de co vay Heo? Help me voi..minh muon co vu tinh than cho nha heo mac du hoi tre…nhung hok sao qua khu hok the thay doi nhung tuong dai thi con dai ma Heo nhi..hihi.. Dung lo minh nhe…

 31. Rùa nói:

  ủng hộ bạn nhiệt tình. Thíc giọng văn của bạn lắm

 32. Phong Khuynh nói:

  Lần đầu tiên đến nhà nàg :)) mình đọc Thịnh Thế Trà Hương bên weptruyen thấy rất hay,hồi giờ mìh chỉ đọc mẫu nữ chíh lạh lùg tàn nhẫn…….thôi .nhưg mìh đọc TTTT thì thấy rất thích mìh cũg hk ngờ mìh đọc hết quyển.giờ mới thấy nhà nàg,đọc văn án là thấy hay rồi nên quyết địh cày bây giờ lun :P tks nàg đã edit truyện hay cho m.n đọc nha ^_^

 33. Phong Khuynh nói:

  Sr *gãi đầu * TTTH mà mìh ghi nhằm TTTT *nhìn lên trời*

 34. Hi bạn, Thanhks bạn đã edit truyện. Truyện rất hay. Mình muốn xin phép bạn repost truyện trong nhà sang mongdugiangho.tk. Tụi mình sẽ ghi rõ nguồn và người edit đầy đủ. Nếu có thời gian, bạn có thể đến thăm và rất hi vọng bạn trở thành người chuyển ngữ trên website.Rất mong nhận được đồng ý từ bạn.

 35. aotrangst nói:

  Chào Heo chảnh,
  Mình luyện ngôn tình cũng lâu rùi chả hiểu sao đến giờ mới lọt vô cái ổ điền văn này. Chắc cũng vì tìm mỏi con mắt để săn truyện, mò tới mò lui, mò ra cái chuồng Heo này.
  Trước hết phải cảm ơn bạn đã bỏ thời gian, tâm huyết để edit. Mà truyện nào cũng mượt mà, hay ơi là hay.
  Truyện đầu tiên tớ đọc là Thịnh thế trà hương. Chính nó là nguyên nhân lọt hố Thập Tam Xuân. Rùi tới truyện Thiên Kim Trở về, dù không xin được pass, cũng ráng coi phim, rồi đọc convert để biết kết cục. Nhưng mà phim cảm giác ko hay tẹo nào, đọc convert thì chỉ để nắm nội dung chứ cũng ko cảm dc cái hay của văn phong, cái này phải đợi Heo gỡ pass rùi luyện lại thui. (Thật sự là rất rất thích truyện này,tình tiếc logic, hợp lý, tính cách nhân vật thì ko chê vào đâu dc, cả nc, nc, nam phụ, iu hết…^_^)
  Đến truyện này là truyện thứ 3, hiện tại mình chưa đọc hết, có điều có chút cảm giác ko thích bằng 2 truyện trước. Không phải vì truyện này ko hay đau, vậy thì vì sao? Lý do ư, có lẽ do định kiến của riêng mình, cũng có lẽ do đây là bộ thứ 3 rồi nên thấy có khá nhiều điểm chung ví như: chị 13 toàn viết dạng nữ ko quá đẹp, có điều vô cùng thông minh, đối nhân xử thế vô cùng tốt. Nam chính thì đẹp vô đối, tốt vô đối. Nam phụ thì theo đuổi 1 cách điên cuồng và mù quáng (rất ko thích dạng nam phụ này, cứ thấy nó vô lý thế nào ý, thời phong kiến cơ mà, người ta có chồng rồi, đã thế vợ chồng còn vô cùng yêu nhau, ấy thế mà trơ tráo, dùng mọi thủ đoạn để cướp… tớ là tớ ko cảm dc cái tình của tuyến nhân vật này rùi, nên ko cảm lun cái a hoàng đế và anh Tạ Đình Quân). Vì những điểm này đã thấy có chút chút ko còn hào hứng như đọc 2 truyện trước. Rồi thêm truyện này có lẽ ưu ái và để cao nữ chính quá đà rồ không?(Toàn gặp tình huống các bà các e bị bịnh, lôi ra cạo gió là tỉnh, rùi thực dưỡng,…Rùi còn cả đoạn dám chỉnh Hoàng thượng nữa chứ, hết cả hồn, mới xuyên qua có 1 tháng thui (lá gan này có phải là quá to hay ko?) Lại còn nhớ cả trí nhớ của Nhược Lan và Nhược Nam….) Chắc vì có chút ko thích nên mình vạch lá tìm sâu mất rồi. Có bạn nào phản biện lại để mình lấy hứng đọc tiếp không? Nhưng nói đi nói lại thì cũng không thể phủ nhận, các đoạn đối thoại, phản biện của chị Nhược Lan quá hay đi. Tớ là tớ phục chị 13 sát đất luôn.
  Cuối cùng phải cảm ơn cái nữa, Heo edit tuyệt quá.

  • buuhang82 nói:

   Like bạn vì phát biểu cảm nhận của bạn, đó cũng là cảm nhận của mình khi đọc quá nhiều ngôn tình, mình cũng chờ mong những tình tiết -kiểu nhân vật mới lạ, độc đáo,…hic hic. Mình thấy hình như truyện nào cũng theo công thức vậy đó bạn,

 36. trân lê nói:

  truyện bạn edit hay lắm. Cảm ơn bạn nhiều..^^

 37. Diem Nguyen nói:

  Thanks bạn nhé. Truyện hay lắm

 38. táo đỏ nói:

  m là fan của thập tam xuân . Hào hứng đọc truyện quá :)

 39. Mai Loan nói:

  Mình cũng đọc truyện này rồi nè … Rất thích những kiểu truyện như thế này luôn ấy … Add nhà b toàn làm những bộ hay thôi ấy :)

 40. Tiêu Tử nói:

  Truyện rất hay mà mình luyện tới 15x thấy nội dung cứ bình bình sao ấy có lẽ mình không hợp với loại điền văn gia đấu có 9 trị trong đó.Dù sao cũng tks ss đã dịch

 41. lilyphamulis nói:

  Huhu nhìn danh sách chương dài quá nè, nhưng mình tin tưởng gout đọc của bạn Heo cho nên, nhảy vô. Comment cảm ơn bạn nhé vì đã bỏ công sức dịch truyện. Chúc bạn vui nhiều.

 42. buuhang82 nói:

  Tớ đang đọc truyện này, thấy các bạn comm hay nên rất háo hức

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s