602284_129206720617323_1774207252_n copy

Tác giả:  Thập Tam Xuân

Converter: Hyukie35@tangthuvien

Edit: Heo con yêu yêu

Thể loại: Chủng điền văn pha một chút cung đấu, xuyên không. Nữ chủ mạnh mẽ, nam chủ chung tình, lúc đầu có chút ngược.

Nhân vật: Tương Nhược Lan, Cận Thiệu Khang

Giới Thiệu:

Xuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói.

Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể hòa ly.

Có điều không sao hết, ta khác có cách sống thật tốt

Sửu nữ: Người đàn bà xấu tính xấu nết

Thế Gia Danh Môn

––––•(-♥ Mục Lục ♥-)•––––

 Chương 1 (¯`•¸•´¯) Chương 2

Chương 3 (¯`•¸•´¯) Chương 4 (¯`•¸•´¯) Chương 5

Chương 6  (¯`•¸•´¯) Chương 7 (¯`•¸•´¯) Chương 8 (¯`•¸•´¯) Chương 9

Chương 10 (¯`•¸•´¯)  Chương 11 (¯`•¸•´¯) Chương 12

Chương 13 (¯`•¸•´¯) Chương 14

Chương 15

Chương 16 (¯`•¸•´¯) Chương 17

 chương 18 (¯`•¸•´¯) chương 19  (¯`•¸•´¯) chương 20

Chương 21 (¯`•¸•´¯) Chương 22 (¯`•¸•´¯) Chương 23 (¯`•¸•´¯) Chương 24

Chương 25 (¯`•¸•´¯) Chương 26 (¯`•¸•´¯) Chương 27

Chương 28 (¯`•¸•´¯) Chương 29

Chương 30

Chương 31 (¯`•¸•´¯) Chương 32

Chương 33 (¯`•¸•´¯) Chương 34  (¯`•¸•´¯) Chương 35

Chương 36 (¯`•¸•´¯) Chương 37 (¯`•¸•´¯) Chương 38 (¯`•¸•´¯) Chương 39

Chương 40 (¯`•¸•´¯) Chương 41 (¯`•¸•´¯) Chương 42

Chương 43 (¯`•¸•´¯) Chương 44

Chương 45

Chương 46 (¯`•¸•´¯) Chương 47

Chương 48 (¯`•¸•´¯) Chương 49 (¯`•¸•´¯) Chương 50

Chương 51 (¯`•¸•´¯)  Chương 52 (¯`•¸•´¯) Chương 53 (¯`•¸•´¯)  Chương 54

Chương 55 (¯`•¸•´¯) Chương 56 (¯`•¸•´¯) Chương 57

Chương 58 (¯`•¸•´¯) Chương 59

Chương 60

Chương 61 (¯`•¸•´¯) Chương 62

Chương 63 (¯`•¸•´¯) Chương 64 (¯`•¸•´¯) Chương 65

Chương 66 (¯`•¸•´¯) Chương 67 (¯`•¸•´¯) Chương 68 (¯`•¸•´¯) Chương 69

Chương 70 (¯`•¸•´¯) Chương 71 (¯`•¸•´¯) Chương 72

Chương 73 (¯`•¸•´¯) Chương 74

Chương 75

Chương 76 (¯`•¸•´¯) Chương 77

Chương 78 (¯`•¸•´¯) Chương 79 (¯`•¸•´¯) Chương 80

Chương 81 (¯`•¸•´¯) Chương 82 (¯`•¸•´¯) Chương 83 (¯`•¸•´¯) Chương 84

Chương 85 (¯`•¸•´¯) Chương 86 (¯`•¸•´¯) Chương 87

Chương 88 (¯`•¸•´¯) Chương 89

Chương 90

Chương 91 (¯`•¸•´¯) Chương 92

Chương 93 (¯`•¸•´¯) Chương 94 (¯`•¸•´¯) Chương 95

Chương 96 (¯`•¸•´¯) Chương 97 (¯`•¸•´¯) Chương 98 (¯`•¸•´¯) Chương 99

Chương 100 (¯`•¸•´¯) Chương 101 (¯`•¸•´¯) Chương 102

Chương 103 (¯`•¸•´¯) Chương 104

Chương 105

Chương 106 (¯`•¸•´¯) Chương 107

Chương 108

Chương 109 (¯`•¸•´¯) Chương 110

Chương 111 (¯`•¸•´¯) Chương 112 (¯`•¸•´¯) Chương 113

Chương 114 (¯`•¸•´¯) Chương 115 (¯`•¸•´¯) Chương 116 (¯`•¸•´¯) Chương 117

Chương 118 (¯`•¸•´¯) Chương 119 (¯`•¸•´¯) Chương 120

Chương 121 (¯`•¸•´¯) Chương 122

Chương 123

Chương 124 (¯`•¸•´¯) Chương 125

Chương 126 (¯`•¸•´¯) Chương 127 (¯`•¸•´¯) Chương 128

Chương 129 (¯`•¸•´¯) Chương 130 (¯`•¸•´¯) Chương 131 (¯`•¸•´¯) Chương 132

Chương 133 (¯`•¸•´¯) Chương 134 (¯`•¸•´¯) Chương 135

Chương 136 (¯`•¸•´¯) Chương 137

Chương 138

Chương 139 (¯`•¸•´¯) Chương 140

Chương 141 (¯`•¸•´¯) Chương 142 (¯`•¸•´¯) Chương 143

Chương 144 (¯`•¸•´¯) Chương 145 (¯`•¸•´¯) Chương 146 (¯`•¸•´¯) Chương 147

Chương 148 (¯`•¸•´¯) Chương 149 (¯`•¸•´¯) Chương 150

Chương 151 (¯`•¸•´¯) Chương 152

Chương 153

Chương 154 (¯`•¸•´¯) Chương 155

Chương 156(¯`•¸•´¯) Chương 157 (¯`•¸•´¯) Chương 158

Chương 159 (¯`•¸•´¯) Chương 160 (¯`•¸•´¯) Chương 161 (¯`•¸•´¯) Chương 162

Chương 163 (¯`•¸•´¯) Chương 164 (¯`•¸•´¯) Chương 165

Chương 166 (¯`•¸•´¯) Chương 167

Chương 168

Chương 169 (¯`•¸•´¯) Chương 170

Chương 171 (¯`•¸•´¯) Chương 172 (¯`•¸•´¯) Chương 173

Chương 174 (¯`•¸•´¯) Chương 175 (¯`•¸•´¯) Chương 176 (¯`•¸•´¯) Chương 177

Chương 178 (¯`•¸•´¯) Chương 179 (¯`•¸•´¯) Chương 180

Chương 181 (¯`•¸•´¯) Chương 182

Chương 183

Chương 184 (¯`•¸•´¯) Chương 185

Chương 186(¯`•¸•´¯) Chương 187 (¯`•¸•´¯) Chương 188

Chương 189 (¯`•¸•´¯) Chương 190 (¯`•¸•´¯) Chương 191 (¯`•¸•´¯) Chương 192

Chương 193 (¯`•¸•´¯) Chương 194 (¯`•¸•´¯) Chương 195

Chương 196 (¯`•¸•´¯) Chương 197

Chương 198

Chương 199 (¯`•¸•´¯) Chương 200

Chương 201 (¯`•¸•´¯) Chương 202 (¯`•¸•´¯) Chương 203

Chương 204 (¯`•¸•´¯) Chương 205 (¯`•¸•´¯) Chương 206 (¯`•¸•´¯) Chương 207

Chương 208 (¯`•¸•´¯) Chương 209 (¯`•¸•´¯) Chương 210

Chương 211 (¯`•¸•´¯) Chương 212

Chương 213

Chương 214 (¯`•¸•´¯) Chương 215

Chương216(¯`•¸•´¯) Chương 217 (¯`•¸•´¯) Chương 218

Chương 219 (¯`•¸•´¯) Chương 220 (¯`•¸•´¯) Chương 221 (¯`•¸•´¯) Chương 222

Chương 223 (¯`•¸•´¯) Chương 224 (¯`•¸•´¯) Chương 225

Chương 226 (¯`•¸•´¯) Chương 227

Chương 228

Chương 229 (¯`•¸•´¯) Chương 230

Chương 231 (¯`•¸•´¯) Chương 232 (¯`•¸•´¯) Chương 233

Chương 234 (¯`•¸•´¯) Chương 235 (¯`•¸•´¯) Chương 236 (¯`•¸•´¯) Chương 237

Chương 238 (¯`•¸•´¯) Chương 239 (¯`•¸•´¯) Chương 240

Chương 241 (¯`•¸•´¯) Chương 242

Chương 243

Chương 244 (¯`•¸•´¯) Chương 245

Chương 246(¯`•¸•´¯) Chương 247 (¯`•¸•´¯) Chương 248

Chương 249 (¯`•¸•´¯) Chương 250 (¯`•¸•´¯) Chương 251 (¯`•¸•´¯) Chương 252

Chương 253 (¯`•¸•´¯) Chương 254 (¯`•¸•´¯) Chương 255

Chương 256 (¯`•¸•´¯) Chương 257

Chương 258

Chương 259 (¯`•¸•´¯) Chương 260

Chương 261 (¯`•¸•´¯) Chương 262 (¯`•¸•´¯) Chương 263

Chương 264 (¯`•¸•´¯) Chương 265

Hậu ký

EBOOK (Đã Update)

Giải đáp một số thắc mắc cơ bản

Có một phản hồi »

Comment navigation

 1. bombom nói:

  mình thích truyện này lắm lắm lun ấy , đọc đi đọc lại mà không thấy chán , mình nhiều truyện chỉ muốn đọc mot lần thôi . cám ơn vì đã edit nha , dù gì cũng nói cho bạn bít còn có một người rất thích truyện này hì hì , ráng tìm mấy truyện nữa của tác giả này nha ….thank you…phog cách viết truyện của người nay rất hay , một phần là do bạn hiểu và truyền tải hay nữa nhỉ “nịnh đôi chut” bye

 2. Truclinh nói:

  Minh rat luoi commenst nhung hom nay cam on ban da edit truyen nay.co len nha minh se luon ung ho ban

 3. duckken nói:

  truyện này HE k bạn? mình đang bắt đầu đọc chỉ sợ SE :D

 4. blackpea nói:

  Thế gia danh môn được xuất bản trong tháng 3 này đó, mong chờ quá :). Mình mong là bìa sách sẽ thật đẹp :3

 5. bumbum nói:

  Chào bạn Heo, mình mới đọc ngôn tình cách đây không lâu đây, và có thể nói truyện của bạn Heo đã lôi kéo mình vào con đường này đấy ạ ^^ Đây là truyện đầu tiên mình đọc, và nhờ nó mình mới biết đến thể loại điền văn và chính thức nghiện thể loại này. Không biết mọi người thấy thế nào chứ riêng mình thì mình lại thích những đoạn về cách ứng xử của Nhược Lan với người khác chứ không phải những đoạn nói về tình cảm của hai nhân vật chính. Cảm giác nói thế nào nhỉ, ờ thì kiểu rất sảng khoái ý khi thấy chị nữ chính đối đáp, cư xử đâu ra đấy :)) Mỗi tội có như nhiều bạn nói, truyện này có một chút cung đấu nên mình thấy hơi lằng nhằng (có lẽ vì mình chưa quen đọc thể loại này) và đoạn cuối kết thúc hơi vội vã, đây cũng là đoạn mình không ưng lắm, vì cảm giác nó không phải kiểu thập toàn thập mỹ, và năm năm cách xa của hai người rất là đáng tiếc.

  À còn về phần chuyển ngữ, có thể nói là phải cảm ơn bạn rất nhiều, vì mình thấy bạn chuyển ngữ rất hay, đến một đứa mới đọc như mình còn thấy dễ hiểu, (Cái này thì mình chắc chắn, vì con bạn mình hay đọc convert, mình nhòm vào như nhìn bức vách ý, chả hiểu mô tê gì -_- )

 6. Truc Giang nói:

  thanks ban vi da edit truyen nay

 7. Ngược nắng nói:

  Thanks bạn nha! Truyện dài quá

 8. Hoa Tuyết nói:

  Thanks bạn. Truyện của tác giả này bộ nào đọc cũng thấy hay.

 9. mai nói:

  bạn ơi truyện này đọc rất hay
  bạn cho mình mang truyện này qua http://diendanlequydon.com nha

 10. Godbless nói:

  Cắm cúi đọc được 150 chương….thở dài…..
  Vẫn còn 1 nửa nữa…
  Muốn drop lắm….nhưng mờ nó hay quá….
  aaaaaaaaaaa

 11. Pha dag nhap cmt lam sao ha heo hjx ol = dt kho khan wa

 12. Lan Hải nói:

  Mình chuẩn bị đọc bộ này nên đọc cmt trước
  Công nhận bạn Heo giỏi ghê, tâm huyết lắm, dài chương ng đọc còn hơi sợ đây bạn ngồi edit…
  Cảm ơn bạn nhiều
  Thấy có bạn xin dẫn truyện của Heo , mình thấy ngạc nhiên lắm
  Công sức của ng ta chẳng lẽ chỉ 1 lời xin phép là xong hay sao?

Comment navigation

Nhéo tai

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s